Hacı Ahmet Ünlü


Büyük Bidat'lardan Biri'de İbadet Diye Üzerine Düştükleri Kandil'ler?

Büyük Bidat'lardan Biri'de İbadet Diye Üzerine Düştükleri Kandil'ler?


Bizleri tüm Rasûllerin ortak dini olan ve Allahın huzurunda ondan başka bir dinin kabul edilmeyeceği İslama hidayet eden Allaha sonsuz hamd olsun. Salât ve selam İslam dininin mihenk taşı ve son halkası olan Muhammed Mustafaya onun pak ailesine ve ashabının üzerine olsun.Kim iyilik yaparak kendini Allaha teslim ederse şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allaha varır.Müminleri, dinine Ensar olma şerefine nail kılan Allah’a hamd, ensarlık yolunu en güzel şekilde beyan eden Allah Rasûl’ü, ashabı, âl-i beyti ve hidayet önderlerine salât ve selam olsun.
 
Bu tarz adetler, törenler İslam’da bulunmamaktadır . İslam dininin iki kaynağı olan Kuran-ı Kerim’de ve sahih hadis-i şeriflerinde bu konuyla ilgili bir bilgiye rastlanılmamıştır.
Eğer böyle bir şey İslam’da caiz olmuş olsaydı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölen çocuklarına ve ashabına , sahabeler de kendi yakınlarına bu işi yapmaktan geri kalmazlardı .
Rasulullah’ın vefatından sonra dahi hiç bir sahabe böyle bir şeyi yapmamıştır. Mezheb imamlarından da bu konuda bir bilgi gelmemiştir.
Bu konuya benzer (o da ölüm değil doğum günüyle ilgili – mevlid) ilk bilgi Rasulullahın vefatından 300 (şii Fatımiler) – 400 (sünni) yıl sonra görülmüştür.
Rasulullah’ın Doğum gününe bu adet sokuşturulunca, daha sonraki zamanlarda da ümmetine ölüm günleri için de tertib edilmeye başlanmıştır.
Üstelik ölüm günü için bir kez de değil, 3 defa arka arkaya (7, 40, 52. günlerine ) düzenleme gereği hissedilmiştir. Bu sayılar, mucidinin uğurlu sayıları(!) olması muhtemeldir.
Halk arasında yine kulaktan dolma bilgilerle bu gecelerden sonuncusu olan 52. gün için “etin kemikten ayrıldığı gün” inanışı oluşmuştur.
 
Üstelik sıcak günlerde cenaze daha mezara konmadan koktuğu , ya da yıllar sonra bile açılan mezarda hiç bir çürüme olayının başlamadığı tesbit edilmektedir.
Bunda ibretler olabileceği (firavun) gibi cenazenin bulunduğu yerin yapısıyla da ilişkisi olabilir.
Cenazenin arkasından düzenlenen kur’an okuma, yemek verme (mevlid organizasyonu) için bu güne kadar delil ile onay veren bir alime rastlanmamasına rağmen 80 milyonluk ülkeye bu bid’at nasıl yerleşti anlamak zor da olsa, sünnetten uzak insanların bidat seviciliğini bildiğinden cevap verilmiş oluyor.
Bu merasimler hakkında görüşünü şöyle açıklayan alimlerde vardır :
İmam Şerani, “Son zamanlarda zuhur eden büyük bidatlardan biri de, ibadet diye üzerine düştükleri mevlit cemiyetleridir.”
Ibni Abidin, “Ölüleri hayırla yad etmek vacibdir. Ama onların arkasından 7, 40 ve 52. geceler bidattır. Muayyen gün ve gecelerde evlerde mevlit okutmak o mümin ölüye işkence etmek hükmündedir.
 
Daha önce de bahsettiğimiz gibi İslâm dünyasında mevlid merasimi ilk defa, Mısır’da hüküm süren şii (şia) fırkasından Fatımîler (910-1171) tarafından tertiplenmiştir.
Bu merasimler saraya ait olup, sadece devlet erkanı arasında cereyan etmekte idi. Fatimîler, Ali (radıyallahu anh) ve Fatıma (radıyallahu anha)’nın doğum günlerinde de mevlid merasimleri tertip ederlerdi
 
Osmanlılar tarafından mevlid,ilk defa III. Murat zamanında, 1588’de resmi hale getirildi. Merasimler, belirlenmiş teşrifât kaidelerine uygun olarak sarayda tertiplenir, ayrıca, önceleri Ayasofya Camii’nde, sonraları ise Sultan Ahmed Camii’nde yapılan merasimlere, devlet erkanıyla birlikte halk da katılırdı.
Bu merasimlerde, önce muezzin tarafından Kur’an-ı Kerîm okunur, bunun peşinden de vaazlar verilirdi. Daha sonra mevlidhân kürsüye çıkar ve bir bölüm okuduktan sonra iner hediyesini alır ve ikinci mevlidhan kürsüye çıkarak, okumaya devam eder ve belirlenmiş kaideler çerçevesinde mevlid kutlamaları son bulurdu.
 
Tekrar konumuza dönersek ; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’ın doğumunu ve hayatını medh ve senâ eden, “Mevlid” adını taşıyan çok eser kaleme alınmıştır. Bu eserler daha sonra, mevlid merasimlerinde, mevlidhanlar tarafından teğannî ile okunmaya başlanmıştır. Bunların Türkçede en meşhur olanı Süleyman Çelebi’nin “Vesiletun-Necât” adındaki mevlididir.
(Süleyman Çelebi hakkında kaynaklarda pek fazla bir bilgi yoktur. Onun, Yıldırım Beyazıt zamanında Divan-ı Hümayûn Hocası olduğu, sonra da Bursa Ulu Camii’ne imam tayin edildiği bilinmektedir.)
 
İlk zamanlar, sırf Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in doğduğu zaman ve sadece camilerde okunan mevlid, sonraları para karşılığında hanendeler tarafından rastgele zamanlarda okunur olmuştur. Kandil gecelerinde, ölülerin ardından; yedinci, kırkıncı, elli ikinci gecelerinde, sene-i devriyelerinde de mevlidler okunmaya başlanmıştır.
Mevlid metinlerini kaleme alanlar, hiç bir zaman hanendeler tarafından camilerde, makamlı bir şekilde, ibadet yapıyor süsü verilerek türkü, şarkı söyler gibi okunmasını akıllarına getirmemişler; yalnızca Peygamber’e olan aşırı sevgileri onları, onun hatırasını canlı tutmak için bu tür eserleri yazmaya sevketmiştir.
 
Mevlidler, dinde olmadığı halde varmış gibi, ibadet çeşitleri arasına katılmıştır. Bundan dolayı, mevlid merasimleri düzenlemek ve mevlid okumak bir bid’attır. Hattâ İslâm’da olmayan, ölünün yedinci, kırkıncı, elli ikinci gecelerinde okunması İslamla ilgili olmayan bir merasim ve ibadet şekli ile icra edilmesi haramdır.
Ancak, Mevlid, halk arasında büyük bir ibadet olarak kabul edilmekte, ölülerin ruhu için mevlidler okutularak, onların günahlarının bağışlanacağı zannedilmektedir.
 
Halkın cehaletinden ve yanlış itikadlarından istifade eden mevlid okuyucu hanendeler, bir piyasa oluşturarak, bunu ticarî bir çıkar aracı yapmışlardır.
Bu tip bir kabul ve davranışın İslamî olmadığı hususu ile ilgili herhangi bir ihtilaf sözkonusu değildir. Böyle bir olaya sebeb olan herkes dinen sorumludur.
Merasimlerde mevlid okunmasının vazgeçilmez bir âdet haline getirilişinin sakıncalarından biri de, netice olarak insan kelâmı bir şiir olan bu metinlerin, okunması ve dinlenilmesi ibadet olan Kur’an ile eşdeğerde görülmeğe ve değerlendirilmeğe başlanılması tehlikesidir.
Bunu yani mevlid okutmayı maneviyat için yapıyor ve , o maneviyat sahibi kimsede İslam dininden olduğunu iddia ediyorsa , bilsin ki islam dininde böyle bir şeyler (mevlid- 7 , 40 , 52. geceler) yoktur.

Bunlar islam alimlerinin kabul etmediği, red ettiklerindendir.
Bunlar islam dinine sonradan eklenenlerdir .

İslam , sonradan eklenenlere, göze hoş gelsede bidattir der !

Allah rasulu bidat hakkında Huzeyfe b. el-Yamân’ın rivâyet ettiği bir hadis-i şerifte:
“Allah bid’at sahibinin orucunu, namazını, sadakasını, haccını, umresini, cihadını, sarfını (maddi yardımını), şehadetini kabul etmez. O, kılın yağdan çıktığı gibi İslâm’dan çıkar. “
(İbn Mace, Mukaddime, 7/49)
Bu ikaz karşısında müslümanların dikkatli davranacakları ve bid’atın ne olduğunu araştıracakları muhakkaktır.
Abdullah b. Abbâs (r.anhuma)’dan rivâyet edilen bir hadiste şöyle buyrulur:
 
“Allah, bid’at sahibinin amelini, bid’atından vazgeçinceye kadar kabul etmez.”
(İbn Mâce, Mukaddime, 7/50)
Amellerinin kabul edilmeyeceğini bilen bir müslüman korkar ve neyin bid’at olup, neyin olmadığını araştırır.
 
Meselâ, Rasûlullah’a selam ve salât Allah’ın emridir. Ama Rasûlullah’ı anmak için dini törenler yapmak ve mevlid okutmak kimin emridir?
Ölüleri hayırla anmak ve onlara dua etmek sünnette vardır. Fakat ölüler için mevlid okutup, yedinci , kırkıncı, elli ikinci geceleri tertip etmek İslâm’ın hangi hükmüne dayanır.
 
Allah için sadaka vermek, zekât ve fitre dağıtmak Allah’ın emri gereğidir. Ama ölen birisi için devir-iskat, yani ölünün ibadet borcunu düşürmek için mal ve para taksimi yapmak, sabun, iğne, iplik dağıtmak kimin emridir?
ALLAH Resulü s.a.v’in de bir hadislerinde buyurduğu gibi : gecesi gündüzü gibi  apaydın olan bir yoldur.
 
İBN MACE : 1.C.43.N
 Öyleyse söylenecek tek söz, yine Allah resulü s.a.v’in söylediği şu sözdür
 Artık bu yoldan sapan halek olur.
İBN MACE :1.43.N – AHMED :4126
اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ رَحْمَةً عَامَّةً
Allah’ım Ümmet-i Muhammed’ Umûmi Bir Rahmet İle Merhamet Eyle
 
(Ali el-Müttakî,no: 3212, 3702)
Dua Eder Dua Beklerim 
Abilerim Ablalarım Kardeşlerim  
Hacı Ahmet Ünlü